Hur kan en uppsägning på grund av arbetsbrist prövas rättsligt?

Arbetsgivaren har stor frihet att leda och fördela arbetet liksom att organisera sin verksamhet på det sätt hen finner bäst. En omorganisation, eller beslut om omprioritering i verksamheten, dvs det som kallas för arbetsbrist,  kan därför inte överprövas rättsligt.

Däremot krävs i enlighet med vad vi beskriver i Vad gäller vid neddragningar och uppsägning på grund av arbetsbrist? att arbetsgivaren ska ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Om det finns ett ledigt jobb som arbetstagaren som riskerar uppsägning har tillräckliga kvalifikationer för finns inte saklig grund för uppsägning. Sådant brott från arbetsgivarens sida kan medföra skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Uppsägningar ska ske i turordning. Om det inte gått rätt till kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig för turordningsbrott.

Det är bara om arbetsgivarens prövning av turordningen strider mot diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen som turordningsbrottet kan prövas rättsligt så att uppsägningen som sådan kan ogiltigförklaras.

Kontakta DIK och fråga om vad som gäller för rättslig prövning av uppsägningen om du befarar att något inte gått korrekt till eller om du upplever att du diskriminerats eller uppsägningen tillexempel har samband med missgynnande på grund av föräldraledighet.

Tänk på att det är korta tidsfrister för att påkalla tvisteförhandling och begära rättslig prövning. Hör av dig till DIK omedelbart!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.