Företrädesrätt

Hej!
Jag blev uppsagd från min tjänst på grund av att mitt vikariat gick ut. Jag hade jobbat i mer än 12 månader så jag hade företrädesrätt. Några månader innan jag slutade gick en kollega på föräldraledighet och en vikarie tillsattes för den tjänsten. Den föräldralediga kollegan sade upp sig under sin ledighet och tjänsten lades ut. Tjänsten gick nästan direkt till personen som vikarierat. Hur fungerar min företrädesrätt i det här fallet? Det har ännu inte gått nio månader sedan min uppsägning och jag är kvalificerad för den utannonserade tjänsten.

Kommentarer

 • Hej,
  Vill inleda med att redan nu säga att misstänker du att din arbetsgivare har agerat felaktigt råder vi dig att kontakta DIK-Direkt via fraga@dik.se så att vi kan se över din specifika situation.

  Regelverket gällande företrädesrätt kan i korthet beskrivas så här:
  Arbetstagare som blir uppsagda från tillsvidareanställning samt arbetstagare som har anställts för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning kan ha vad som kallas för företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. Företrädesrätt innebär i korthet att en arbetstagare vars anställning upphört till följd av arbetsbrist, har förtur till att bli återanställd när en ledig tjänst uppstår hos arbetsgivaren.
  • För att företrädesrätt överhuvudtaget ska kunna aktualiseras krävs att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. 
  Uppsägning från tillsvidareanställning ska ges skriftligen. Detsamma gäller besked om att tidsbegränsad anställning (om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader). Såväl uppsägningsbesked som besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas ska innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges i beskedet.
  • Företrädesrätten löper från det att arbetstagaren fått meddelande om att anställningen kommer upphöra pga arbetsbrist till dess att nio månader efter att anställningen upphört.
  • Slutligen krävs också för att företrädesrätt ska kunna åberopas att arbetstagaren har tillräckliga* kvalifikationer för den lediga tjänsten 
  not* Inom statlig anställning gäller tillsättning efter förtjänst och skicklighet varför reglerna om företrädesrätt delvis behandlas annorlunda inom statlig sektor.

  Om en arbetsgivare har företrädesberättigade på tur men av någon anledning vill anställa annan än arbetstagare med företrädesrätt är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörd arbetstagarorganisation. Tillsätter arbetsgivaren en tjänst som det finns en företrädesberättigad till - dvs någon som har en pågående företrädesrätt som löper tidsmässigt samt tillräckliga kvalifikationer - kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

  Det framgår inte av din fråga om tjänsten blev ledig och tillsattes innan du hade fått besked om att din anställning skulle löpa ut eller inte. Inte heller framgår om det var någon diskussion om eventuell företrädesrätt eller inte, eller om det funnits krav på anmälan av önskan att ta företrädesrätten i anspråk. Därför är det svårt att uttala sig om huruvida din företrädesrätt är förbigången eller inte i och med tillsättningen du beskriver.

  För att få en mer noggrann bedömning behöver vi därför veta lite mer. Därför rekommenderar jag dig att kontakta DIK-Direkt så att vi kan se över din specifika situation.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.