Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Refugees in donor countries

Den absolut största sektorn under "Vad används biståndet till?" är övrigt och den största rubriken under övrigt är "Refugees in donor countries".
Denna rubrik innehåller under 2010, 2 857 000 000 kr men har inte ett enda dokument kopplat till sig och refererar enbart till budgeten 2009.

Mina frågor är:

 • Var är dokumenten som är kopplade till dett ärende? och
 • Vad innebär "Refugees in donor countries"?
Olof Junesjö Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Olof

  Tack för din fråga.

  Hänvisningen till budgetpropositionen för 2010 stämmer, där anges prognos för den kostnad som beräknas ingå i biståndsramen. Summan du ser på openaid.se är det faktiska utfallet.

  Hoppas att följande förklaring, som finns i budgetpropositionen för 2011, ger svar på din fråga angående vad denna post innebär:

  "Kostnader för mottagande av asylsökande från utvecklingsländer under deras första år i Sverige ingår som en del av den svenska biståndsramen. Sverige ska såväl kunna hjälpa en person i behov av skydd i ett flyktingläger i t.ex. Sudan, som bekosta omhändertagandet av en flykting under den första tiden han eller hon befinner sig i Sverige.

  Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ett huvud­ansvar för mottagandet av asylsökande från det att ansökan om asyl lämnas in till dess att perso­nen tas emot i en kommun, om uppehållstill­stånd har beviljats, alternativt lämnar landet vid avslagsbeslut. Fram till att personen lämnat mottagandet, t.ex. genom bosättning i en kom­mun eller återvändande till hemlandet, om­fattas han eller hon av lagen (1994:137) om motta­gande av asylsökande m.fl. Vissa insatser inom mottagandet av asylsökande åligger kommuner och landsting. Det rör sig i första hand om skol­gång, omsorg och hälso- och sjukvård. Migra­tionsverket ansvarar för att ordna boende för de asylsökande som inte ordnar boende på egen hand. Vidare prövar Migrationsverket behovet av dagersättning och särskilt bidrag till den asyl­sökande. Därutöver ansvarar Migrationsverket för att erbjuda den asylsökande så kallad organi­serad sysselsättning, som i dag främst består av svensk­undervisning, samt att bistå vid bosätt­ning eller återvändande. Från biståndsramen avräknas kostnader för denna verksamhet under det första året, dvs. exempelvis lokaler för mot­tagande och boende, dagersättning till sökande, ersättningar till landsting (främst hälso-och sjukvård) och kommuner (främst skolkost­nader) och organiserad sysselsättning. Utöver kostnader för mottagandet av asylsökande räknas bl.a. även kostnader av för mottagandet av kvotflyktingar och deras resor till Sverige.

  Utöver detta görs också en avräkning för kvotflyktingar som överförs till Sverige i form av ett års schablonersättning till kommuner och för kvotflyktingars resor".

  Openaid.se

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Bifoga filer

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla. Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy